Postup podání žádosti o informace a její vyřízení

 

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel osobně, a to:

 • ústně tzn. i telefonicky na kterémkoli odboru městského úřadu
 • písemně prostřednictvím podatelny městského úřadu nebo faxu 573 500 745
 • elektronicky pouze prostřednictvím elektronické podatelny e-podatelna@muchropyne.cz (není nutný elektronický podpis)

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatele domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Fyzická osoba v žádosti uvede:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště, není-li přihlášena k trvalému pobytu
 • adresu pro doručování (není-li shodná s adresou místa trvalého pobytu nebo bydliště)

Právnická osoba v žádosti uvede:

 • název
 • identifikační číslo osoby
 • adresu sídla
 • adresu pro doručování (není-li shodná s adresou sídla)

Adresou pro doručování se rozumí i elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost tyto uvedené údaje, nejedná se o žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Informace, které nelze poskytnout, a informace, jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v ustanovení § 7 až § 11 zákona č. 106/1999 Sb. (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů, apod.).