Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník.

Proti rozhodnutí odborů při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města nebo komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu ve Zlíně.

Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. I písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Jak lze podat odvolání či odpor:

  • písemně, osobním předáním na podatelně Městského úřadu v Chropyni
  • písemně na poštovní adresu: Městský úřad v Chropyni, náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně (příslušný odbor dle rozhodnutí)
  • ústně zapsáním do protokolu u příslušného odboru Městského úřadu v Chropyni, který rozhodnutí vydal
  • elektronicky, podáním na elektronickou podatelnu s kvalifikovaným elektronickým podpisem – e- podatelna@muchropyne.cz
  • elektronicky ze své datové schránky do datové schránky města: rbsbexq