Podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název
město Chropyně

2. Důvod a způsob založení
Město Chropyně vzniklo na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a je územním samosprávným celkem s právní subjektivitou. Je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicemi území obce. Město Chropyně je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

3. Organizační struktura
PDF soubor s organizační strukturou.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Město Chropyně
náměstí Svobody 29
768 11 Chropyně

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Město Chropyně
náměstí Svobody 29
768 11 Chropyně

4.3 Úřední hodiny
Pondělí: 7:30–11:15 a 12:15–17:00
Středa: 7:30–11:15 a 12:15–17:00

4.4 Telefonní čísla
spojovatelka +420 573 500 730

4.5 Čísla faxu
+ 420 573 500 745

4.6 Adresa internetových stránek
www.muchropyne.cz

4.7 Adresa e-podatelny
e-podatelna@muchropyne.cz

4.8 Další elektronické adresy
mesto@muchropyne.cz  (oficiální)
ID datové schránky: rbsbexq

5. Případné platby lze poukázat
1483133389/0800 u České spořitelny, a. s.

6. IČ
002 87 245

7. DIČ
není plátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace
Pravidla pro přístup k informacím upravuje vnitřní směrnice městského úřadu s názvem Pravidla pro zajištění přístupu k informacím.

Bližší informace k podání žádosti k přístupu k informacím.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádost, návrh či jiné podání lze podat osobně na podatelně Městského úřadu v Chropyni nebo přímo na odboru, do jehož kompetence věc patří (na podatelně MěÚ písemně, na odborech i ústně).

11. Opravné prostředky
Bližší informace k opravným prostředkům.

12. Formuláře
Stránka s formuláři.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších životních situací) informace, rady, formuláře, vyhledávání.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přístup k předpisům obsažených ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách na odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Chropyni.

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných územních celků
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
 • zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Další nejdůležitější používané předpisy jednotlivých odborů naleznete v rámci informací jednotlivých odborů.

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník je součástí vnitřní směrnice městského úřadu s názvem Pravidla pro zajištění přístupu k informacím.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Seznam výročních zpráv.