Informace o investicích

Profil zadavatele - aktivní

https://nen.nipez.cz/profil/Chropyne

Profil zadavatele - archivní

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00287245

Rok 2018

[irop-baner.jpg]

Název projektu: Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně
Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.1:  Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi

 Hlavním cílem projektu "Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně" je zefektivnit a zmodernizovat služby, které pečovatelská služba Chropyně poskytuje a dopomoci tak klientům pečovatelské služby města Chropyně žít běžným životem v přirozeném prostředí s možností využití všech dostupných služeb, s možností udržení a rozvíjení kontaktů a mezilidských vztahů při aktivní účastni na společenském životě s ohledem na individuální potřeby jejich klientů. Pořízením nového automobilu dojde k zefektivnění poskytované terénní péče. Předmětný projekt je spolufinancován Evropskou unií.

**********

Dne 20.3.2018 převzalo město Chropyně od firmy KOBIT s.r.o., novou cisternovou automobilovou stříkačku (CAS 20/4000/240 S2R) na podvozku Scania 4 x 4. Pořízení nové požární techniky – nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Chropyně společně s městem Chropyně spolufinancovalo MV-GŘ HZS ČR z fondu zábrany škod částkou 2 500 000,- Kč a Zlínský kraj ze svého rozpočtu částkou 500 000,- Kč. Nová CAS bude předvedena veřejnosti v rámci „Chropyňských hrátek“, které město připravuje v termínu 25.5. – 27.5.2018.

Rok 2017
[irop-baner.jpg]

Město Chropyně obdrželo dotaci na rozvoj informačních a komunikačních technologií

Město Chropyně využilo možnosti získání dotace z Evropských strukturálních fondů (výzva 28 IROP) pro rozvoj informačního systému městského úřadu a připravilo projekt Automatizované elektronické podání v samosprávě. Záměrem dotace je v souladu s národní koncepcí Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ podpořit úřady měst a obcí ČR ve využívání informačních technologií při výkonu agend, rozvíjení propojení na centrální systémy, efektivní řízení rozvoje regionu, poskytování kvalitních služeb občanům. Projekt města se zrealizuje nejpozději do prosince 2018 a připravuje informační systém na budoucí úplné elektronické podání jako efektivní formu komunikace MěÚ s klienty. Zaměřuje se na ochranu interního prostředí informačního systému, bezpečné sdílení dat, zvýšení komfortu obsluhy klienta prostřednictvím portálu občana a elektronických formulářů, doplněním funkcionalit pro napojení na stávající agendový informační systém. Pro pracovníky úřadu bude realizace projektu znamenat snížení podílu rutinní administrativní práce, zrychlení a zefektivnění úkonů, vytvoření více prostoru pro věcné řešení úkolů, pro občany města kvalitnější a dostupnější služby MěÚ. Předpokládané náklady budou činit cca 7,3 mil. Kč včetně DPH. Z této částky pokryje 85% dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5% prostředky ze státního rozpočtu. Město Chropyně se ze svého rozpočtu bude podílet 10% ceny nákladů. Registrační číslo projektu je CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005529.

dotace-baner.jpg

Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně - více o investici zde

Rok 2015

Protipovodňová opatření I. Pro město Chropyně

Město Chropyně využilo možnosti získání dotace ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, (37 výzva OPŽP – prioritní osa: 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní) na zpracování studie proveditelnosti a následně dokumentace k územnímu rozhodnutí na přírodě blízká protipovodňová opatření na katastru města Chropyně a části Plešovec. Navržená opatření předkládaného projektu budou zohledňovat a příp. doplňovat doprovodná protierozní opatření.

obsah/nadacecez.jpg

Nadace ČEZ podpořila rekonstrukci dvou tenisových kurtů příspěvkem 900 000 Kč. Kurty budou přístupné všem obyvatelům města i okolí. Celková rekonstrukce stála 1 200 000 Kč. Částku potřebnou na rekonstrukci uhradilo město Chropyně ze svého rozpočtu.


dotace-baner.jpg

V měsíci srpnu 2015 byl uzavřen projekt Efektivní digitální úřad města Chropyně. V rámci tohoto projektu byla řešena elektronizace agend a transparentní kontrola hospodaření města provozovaná v bezpečném redundantním prostředí, čehož se docílilo pořízením skenovací linky, napojením na informační systém základních registrů, integrací správních, ekonomických a obslužných agend, elektronizací agend pomocí formulářů a stabilizací infrastruktury. Tento projekt byl hrazen z 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj, město se finančně podílelo 15% nákladů. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09346.

Rok 2014


dotace-baner.jpg
Město Chropyně obdrželo dotaci na rozvoj informačních technologií

 

plakat/egonek.jpg  
V srpnu 2014 byla městu Chropyně přidělena dotace z Integrovaného operačního programu na rozvoj informačních technologií. Projekt Efektivní digitální úřad města Chropyně.
 
Projekt vychází ze státního strategického rámce rozvoje eGovernmentu 2014+ a Smart Administration s cílem rozvíjet infrastrukturu úřadů a institucí pro další zefektivnění služeb veřejné a státní správy.

Město tyto cíle není schopno dosáhnout vlastními prostředky v krátkém čase.  Předpokládané náklady činí 2.209.460 Kč. Budou hrazeny z 85% hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj, město se finančně podílí 15% nákladů. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09346.
Hlavním cílem projektu je postupné kvalitativní povýšení úřadu na moderní a efektivní úřad schopný plné elektronické komunikace odpovídající dnešní době. Realizace proběhne do srpna 2015 a bude řešena elektronizace agend a transparentní kontrola hospodaření města provozovaná v bezpečném redundantním prostředí, čehož se docílí pořízením skenovací linky, napojením na informační systém základních registrů, integrací správních, ekonomických a obslužných agend, elektronizací agend pomocí formulářů a stabilizací infrastruktury. 

 

Rok 2013

  1. Dokumentace Revitalizace parku na nám. Svobody v Chropyni
    Osazovací plán část 1, 2, 3, 4, Technická zpráva, Inventarizace zeleně 1, 2, Návrh úprav 1, 2,
  2. V měsíci březnu město Chropyně zakoupilo nové vozidlo Bonetti. Toto bude využíváno správou majetku města Chropyně. Vozidlo bylo pořízeno v rámci dotačního titulu na snížení prašnosti ve městech a obcích v rámci OPŽP. Poskytovatelem dotace je SFŽP.
[plakat/opzp.jpg]

 

Rok 2012

Město Chropyně v roce 2012 plánuje tyto investiční akce:

  1. Zateplení objektů a provedení nové střechy na MŠ Tyršova. Na tuto akci město bude žádat o dotaci na SFŽP. Předpokládané náklady akce činí 5,4 mil. Kč.
  2. Úspora energií pro  tribunu stadionu v Chropyni. Na tuto akci bude podána žádost o dotaci na SFŽP. Předpokládané náklady činí 2,9 mil.kč
  3. Energetické úspory na budově hasičské zbrojnice a ubytovny. Na tuto akci bude podána žádost o dotaci na SFŽP.
  4. IX.etapa regenerace panelového sídliště. Na tuto akci bude podána žádost o dotaci na MMR.Předpokládané náklady činí 7,3 mil. Kč
  5. Výstavba komunikace na ul. Podlesí – lokalita výstavby nových RD. Tuto akci bude město hradit výhradně s vlastních prostředků.Předpokládané náklady činí 2,7 mil.Kč

Informace o vypsání výběrových řízení bude zveřejněna na stránkách města. Náklady na jednotlivé akce budou upřesněny po výběru dodavatele.

[obsah/logoIOPstr.jpg]

Projekt nového územního plánu Chropyně je zpracován s podporou Integrovaného operačního programu (prioritní osa 5, oblast intervence 5.3.bj).
Územní plán řeší celé území města Chropyně.
Celková plocha řešeného území je 19 km2.
Celkové způsobilé výdaje činí 894 000 Kč, z toho 134 100 Kč z prostředků státního rozpočtu a 759 900 Kč z prostředků EU.
Návrh územního plánu Chropyně byl předán 30.5.2012.

Rok 2009

V létě 2009 byla uvedena do provozu cyklostezka Chropyně - Plešovec. Byla postavena v rámci projektu spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava pod reg. č. CZ. 1.12/1.3.00/02.00038. Délka cyklostezky je 1,13 km.

[obsah/logo-rop-stredni-morava.jpg]