Příjem příspěvků

Adresa redakce: náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně
Redakce: Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Dana Jedličková
Kontakt: 573 500 746
E-mail: zpravodaj@muchropyne.cz
Distribuce: zdarma do každé schránky
Periodicita vydání: měsíčně
Náklad: 2.150 ks
Formát: A4 (210 x 297 mm)
Provedení:    obálka – 150g křída lesk, CMYK/CMYK
                    blok – 80g LWC lesk, CMYK/CMYK
                    vazba V1
Tisk: HART PRESS, spol. s r. o., Otrokovice
Grafická realizace: Tomáš a Martina Rozkošní
Jazyková korektura: Mgr. Jana Buksová

Uzávěrka:

číslo

uzávěrka

vychází

09/2018

18. října 2018 12:00

2. listopadu 2018

10/2018

22. listopad 2018 12:00

7. prosince 2018

01/2019

3. ledna 2019 12:00

18. ledna 2019

02/2019

31. ledna 2019 12:00

15. února 2019

03/2019

28. února 2019 12:00

15. března 2019

04/2019

28. března 2019 12:00

12. dubna 2019

05/2019

2. května 2019 12:00

17. května 2019

06/2019

6. června 2019 12:00

21. června 2019

07/2019

8. srpna 2019 12:00

23. srpna 2019

08/2019

12. září 2019 12:00

27. září 2019

09/2019

17. října 2019 12:00

1. listopadu 2019

10/2019

21. listopadu 2019 12:00

6. prosince 2019

Příjem příspěvků se řídí směrnicí s názvem: "Pravidla pro vydávání Zpravodaje města Chropyně ".

Příspěvky je nutno do redakce doručit osobně nebo e-mailem nejpozději do data a času stanovené uzávěrky. Později dodané příspěvky budou zveřejněny v následujícím čísle. Zveřejněná data uzávěrek jsou přibližná a v případě potřeby se mohou změnit. Nejaktuálnější data dvou po sobě jdoucích uzávěrek jsou zveřejněna na předposlední straně periodika.

Textové podklady je nejlépe podávat v elektronické podobě e-mailem nebo na datových nosičích v textových souborech (doc, docx, odt, txt) s formátováním nejlépe:

  • písmo textu Arial nebo Helvetica, velikost 9 bodů, zarovnání do bloku
  • písmo nadpisu Arial nebo Helvetica, velikost 15 bodů, řez tučné, zarovnání na střed
  • řádkování jednoduché
  • předsazení nebo odsazení odstavců - 0
  • mezera před nebo za odstavcem - 0
  • nepoužívat tučné písmo nebo kurzívu

Textové příspěvky je možno podat napsané na psacím stroji nebo ručně (čitelně). Příspěvky, které budou napsané na počítači a budou přineseny pouze ve vytištěné podobě, má právo redakce odmítnout.

Grafické podklady a přílohy je třeba předkládat v dostatečné tiskové kvalitě (u jpg souborů min. 300 DPI). Plakáty a upoutávky na akce je možno odevzdávat také ve formátu *.pdf.

Oznámení do společenské kroniky

Oznámení je možno podat v osobně redakci nebo e-mailem dle výše popsaných doporučení.

Za oznámení je účtován poplatek ve výši 50 Kč za box (o velikosti boxu rozhoduje redakce na základě počtu zveřejněných oznámení nebo délce textu oznámeni). Poplatek za zveřejnění je splatný při podání oznámení. V případě oznámení podaných e-mailem je nutno poplatek uhradit nejdéle do 1 týdne od zadání.

K oznámení je možno předložit fotografii osoby, které se oznámení týká. Fotografie je po zpracování vrácena zadavateli.

Pokud hledáte inspiraci pro obsah Vašeho oznámení, můžete využít několik vzorů.

Inzerce

Soukromá řádková inzerce

Soukromou řádkovou inzerci typu Hledám, Nabízím, Koupím, Prodám… je možno podat v osobně v redakci nebo e-mailem dle doporučení pro textové podklady.

Za zveřejnění je účtován poplatek 50 Kč za 1 zveřejnění, který je splatný při podání inzerce. V případě inzerce podané e-mailem je nutno poplatek uhradit nejdéle do 1 týdne od zadání.

Komerční inzerce

Komerční inzerci je možno podat osobně v redakci nebo e-mailem do stanovené doby uzávěrky. Inzerci je možno zadat i v celobarevném provedení.

Za zveřejnění inzerce je účtován poplatek dle platného ceníku. O ceně inzerce rozhoduje zadavatelem zvolená velikost. Cena uvedená v ceníku je cena konečná (město není plátcem DPH).

Při podání je třeba, aby zadavatel vyplnil objednávku inzerce

Poplatek za inzerci je splatný na základě výzvy k platbě, která neslouží jako daňový doklad. Daňový doklad, faktura, je vystavena do 14 dnů od data přijetí platby, a to na vyžádání na e-mailu zpravodaj@muchropyne.cz K faktuře je přiložena strana ze Zpravodaje se zveřejněnou inzercí.

Slevy jsou poskytovány od objednávky nejméně na 3 opakování v kalendářním roce, nebo v po sobě jdoucích číslech, a to od 3 %, přičemž za každou další zadanou inzerci je sleva navýšena o 1 %. Maximální výše slevy se poskytuje na 10 po sobě jdoucích čísel, a to ve výši 10 %. 

Inzerce připravená zadavatelem:

Inzerci je třeba zpracovat do zvolené velikosti (rozměry uvedeny v ceníku). Předložena může být buď v grafickém formátu – obrazový (jpg, gif), ve vektorech (ai, eps – písma nutno převést do křivek), případně ve formátu pdf.

Inzerce zpracovaná naším grafickým studiem:

Komerční inzerci je možno nechat si zpracovat také v redakci. V tom případě je třeba poskytnout text (v textovém souboru), případně grafické podklady v odpovídající kvalitě. Pokud není dohodou stanoveno jinak, je za zpracování účtována přirážka k ceně inzerce ve výši 25 %.