Pečovatelská služba Chropyně

Veřejné prohlášení Pečovatelské služby města Chropyně

Pečovatelská služba města Chropyně chce být moderní a profesionální službou pro občany města Chropyně, místní část Plešovec a přilehlé obce Záříčí, Kyselovice a Žalkovice. Jsme tu proto, abychom pomáhali těm, kteří vzhledem ke svému věku, tělesnému a zdravotnímu postižení potřebují pomoc druhé osoby ve svém každodenním životě a jejich přáním je prožít život podle svých představ v kruhu svých blízkých. Našim cílem je službu zefektivnit a zmodernizovat. Poskytujeme služby, které jsou bezpečné a profesionální, přizpůsobené potřebám a požadavkům našich klientů. Jsme otevřeni názorům našich klientů i široké veřejnosti, které nás mohou posunout na naší cestě kupředu.

Našim vodítkem jsou Standardy kvality Pečovatelské služby města Chropyně, které přijali všichni pracovníci za své, zavazují se jimi v plné míře řídit a služby v jejich duchu poskytovat.

O nás

Zřizovatel a poskytovatel:  Město Chropyně

Statutární zástupce: starosta města Chropyně

Sídlo: náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně

Druh sociální služby: pečovatelské služba

Identifikátor služby: 1862038 (registr poskytovatelů sociálních služeb ČR)

Poslání

Posláním PS Chropyně je poskytovat sociální služby v přirozeném prostředí tzn. v domácnosti klienta a dále v zařízení sociálních služeb – Středisko osobní hygieny a prádelny PS Chropyně.

PS Chropyně je terénní i ambulantní sociální službou, která poskytuje pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a klientem ve vymezeném čase v domácnosti osob a v zařízení sociálních služeb. Poskytované úkony jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí Vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy a standardy kvality Pečovatelské služby města Chropyně.

Principy

 • Slušnost, neúplatnost při jednání a poskytování služby, flexibilita;
 • Individuální přístup ke klientovi;
 • Respektování svobodné volby klienta;
 • Rovnost všech klientů;
 • Služby poskytujeme bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví;
 • Všichni pracovníci ctí etický kodex a standardy kvality PS Chropyně;

Základní cíle služby jsou

 • Umožnit klientům žít běžným životem v přirozeném prostředí s možností využití všech dostupných služeb;
 • Pomáhat při udržení a rozvíjení kontaktů a mezilidských vztahů včetně pomoci při aktivní účasti na společenském životě města;
 • S ohledem na individuální potřeby klientů podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace;
 • Sociální služby poskytovat v zájmu klientů a v náležité kvalitě tak, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod;

Cílová skupina

 • Senioři;
 • Osoby s tělesným postižením;
 • Osoby se zdravotním postižením;

s bydlištěm na území města Chropyně, místní části Plešovec nebo přilehlých obcích Záříčí, Kyselovice a Žalkovice.

Věková struktura cílové skupiny

 • Mladí dospělí (19 až 26 let);
 • Dospělí (27 – 64 let);
 • Mladší senioři (65 – 80 let);
 • Starší senioři nad 80 let;

Kapacita PS Chropyně

Počet klientů ambulantní péče: 5 klientů denně

Počet klientů terénní péče: 20 klientů denně přímá péče

Počet klientů terénní péče: 60 klientů denně rozvoz obědů

Provozní doba pečovatelské služby

v pracovní dny:  7.00 hod. - 19.30 hod.
soboty, neděle: 7.00 hod. - 13.00 hod. a 16.30 hod - 18.30 hod

Místo poskytování PS

Terénní služby: v domácnostech klientů ve městě Chropyni a místní části Plešovec, dále v obcích Kyselovice, Záříčí a Žalkovice;.

Ambulantní služby - v zařízení sociálních služeb: V DPS, nám. Svobody č.p. 26 Chropyně - (prádelna, výdejna obědů )

DPS, nám.Svobody č.p. 27, Chropyně - (středisko osobní hygieny);

Předmět činnosti – služba obsahuje tyto základní činnosti

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • Bezplatné základní sociální poradenství;

Informace o službě

Informační brožura

Stížnosti - Informační leták

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Souhrnná zpráva dotazníkového šetření 2016

Etický kodex

Ceník úhrad za poskytování pečovatelské služby

Ceník půjčovného za kompenzační pomůcky

Formuláře pro odbor sociálních věcí ke stažení.

 

Kontakty

Kontaktní adresa:

Městský úřad v Chropyně

Náměstí Svobody 29

768 11 Chropyně

Kontakt:

Celé jméno Pozice Telefon Email
Bc. Horáková Lenka Vedoucí a sociální pracovník oddělení Pečovatelská služba 573500739
724184630

       Pečovatelská služba města Chropyně

Adresa:   Náměstí Svobody čp. 26, 768 11 Chropyně

Celé jméno Pozice Telefon Email
Opravilová Karla Pracovník v sociálních službách 573355172
724184631
Rybenská Markéta Pracovník v sociálních službách 573355172
724184631
Chytilová Jana Pracovník v sociálních službách 573355172
724184631
Kösslerová Ludmila Pracovník v sociálních službách 573355172
724184631
Sedláčková Lenka Pracovník v sociálních službách 573355172
724184631
Rejtrová Marcela Pracovník v sociálních službách 573355172
724184631

Důležité odkazy

www.socialnisluzbyzk.cz - Katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji

www.mpsv.cz - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.portal.mpsv.cz - Portál MPSV

www.kr-zlinsky.cz – Zlínský kraj