DPS Chropyně

  • náměstí Svobody č.p. 26, Chropyně  (16 bytů)
  • náměstí Svobody č.p. 27, Chropyně  (17 bytů)
  • bytový dům Hrázky č.p. 787 a č.p. 788  (16 bytů)

Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny především pro občany, u kterých lze předpokládat, že budou potřebovat sociální služby pro postupné ubývání soběstačnosti a zhoršování zdravotního stavu. Žadatelé musí být poživateli starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně s nárokem na výplatu důchodu. S ohledem na svůj zdravotní stav nepotřebují komplexní péči a jsou schopni vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. Součástí žádosti o byt v DPS je vyjádření lékaře a potvrzení o bezdlužnosti. Kromě platného občanského průkazu je nutno předložit také poslední důchodový výměr. Očekává se součinnost žadatele v tom směru, že sociální pracovnice provádí návštěvu v domácnosti. Při obsazování uvolněného bytu se přihlíží k údajům  uvedeným v žádosti a ke zjištěným skutečnostem  na základě šetření sociální pracovnicí. Hodnotí se kvalita stávajícího bydlení žadatele - z jakých důvodů je nevyhovující, zda je byt v patře v domě bez výtahu, vytápí se pevnými palivy (fyzicky již žadatel nezvládá), zda se vyskytují generační problémy s rodinnými příslušníky a další soužití v jednom bytě je psychicky neúnosné, byt je nadměrný, osamělost a izolovanost žadatele. 

Podmínkou pro bydlení je podání žádosti o byt v DPS a potřeba využívání pečovatelské služby. Pronájem bytu schvaluje rada města Chropyně na základě stanovených Zásad. Odbor sociálních věcí MěÚ Chropyně vede seznam žadatelů o pronájem bytů v DPS. Předkládá radě města Chropyně návrhy na uzavření nájemních smluv v těchto bytech na základě komplexního zhodnocení sociální a zdravotní situace žadatele a především naléhavosti potřeby sociálních služeb. Smlouvy o nájmu bytu v DPS jsou uzavírány na dobu 2 let. Po této době při dodržování stanovených podmínek a povinností nájemce se tyto smlouvy opakovaně prodlužují.

Byty v domech s pečovatelskou službou jsou vybaveny kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem nebo elektrickým vařičem s troubou.

Bydlení v domech s pečovatelskou službou má klidnější charakter než je tomu v běžné zástavbě, je zde zajištěn úklid společných prostor. Bydlící jsou si blízcí věkem, svými zájmy, ale i svými problémy. Mají možnost se scházet při různých příležitostech. Samozřejmostí je přítomnost pracovníků pečovatelské služby, která umožňuje samostatně bydlet i těm, kteří již nejsou schopni zvládnout zajištění svých potřeb – nákupy, úklid bytu, osobní hygienu, přípravu jídla, pochůzky, praní a žehlení prádla apod.

Snahou je, aby obyvatelé DPS co nejdéle setrvali ve svých bytech bez nutnosti stěhovat se do zařízení s komplexní péčí, což jsou zařízení ústavní a mající již jiný charakter bydlení.   

Svou životní situaci, která Vás vede k podání žádosti o byt v DPS můžete řešit na Městském úřadě v Chropyni s pracovníky odboru sociálních věcí, přízemí, dveře č.3.

dps1.jpg
dps2.jpg

Žádosti související s umístěním v Domě s pečovatelskou službou:

Jsou ke stažení ve formulářích

Zásady pro přidělování bytu v Domě s pečovatelskou službou ke stažení zde.