Nejčastější dotazy

 

Od kdy se začíná takto odpad třídit?
Odpad je možno takto třídit téměř okamžitě. Systém již asi dva měsíce funguje a po přihlášení je možné ihned začít sbírat eko-body.
 
Co je eko-bod?
Odměna za vytřídění určitého množství (sledujeme objem, ne váhu) odpadu. Není důležité celkové množství odpadu, ale jeho správné třídění. Nejvyšší sleva je poskytována za 75 % vytříděnost, to znamená na jednu 120 l popelnici zhruba 3 pytle vytříděného odpadu (nezáleží na tom, zda papír nebo plast). Hodnota jednoho eko-bodu je pro rok 2018 stanovena na 10 Kč.
 
Svozový kalendář - je k dispozici harmonogram svozových dní?
Prozatím  platí, že pytle jsou sváženy v den pravidelného svozu popelnic se směsným komunálním odpadem (SKO). V Plešovci vždy 1x za 14 v liché úterý, v Chropyni vždy 1 x za 14 dní v lichou středu a na sídlišti každý pátek se svozem kontejnerů. Další informace o svozu pytlů jsou v aktualitách na webu města Chropyně, příp. je dáváme do hlášení.  Směsný komunální odpad bude svážen firmou Biopas a  tříděný odpad (v pytlích) prozatím Správou majetku města Chropyně.
 
Mohu se do systému zapojit, přestože mi nevyhovuje třídění do pytlů?
Ano, i vy se do systému můžete zapojit. Pouze je nutné, abyste v inventuře stanoviště uvedl čísla zvonů, do kterých budete vytříděný odpad ukládat. Jejich objem se bude rozpočítávat na počet přihlášených poplatníků.
 
Kde si mohu vyzvednout nové pytle? Kolik jich bude k dispozici k převzetí najednou? A co další čárové kódy?
Další pytle je možno si vyzvednou na městském úřadě, 1. patro, kancelář č. 103 u Bc. Martiny Adámkové, případně v přízemí na pokladně u paní Renaty Valáškové a každé přihlášené domácnosti budou předány pytle na delší období (nejde dopředu říct na jak dlouho, protože každý třídí jinak) - v balíku je 25 pytlů. Po jejich  spotřebování si přijdete pro další.
Další čárové kódy je také možno vyzvednout u uvedených pracovnic.
 
Jaká bude sleva za odevzdaný odpad a kdy se promítne do částek, které nyní platíme, tzn. odkdy se sleva začíná počítat?
Sleva může být až 70 % z poplatku na každého poplatníka na stanovišti a to podle množství vytříděného odpadu v porovnání s množstvím SKO svezeného ze stanoviště. Z tohoto důvodu jsou na všech popelnicích a kontejnerech nově nalepeny štítky. Slouží k evidenci a porovnání množství vytříděného a nevytříděného odpadu na stanovišti. Poměr je měřen v litrech. Sleva se promítne do poplatku v dalším roce, kdy se zohlední třídění v předchozím období (nyní v roce 2019 za třídění v roce 2018). MESOH rok (to je období, po které je množství odpadu sledováno) je stanoven na období od 1. 10. předchozího roku do 30. 9. daného roku.
 
Ve formuláři inventura stanoviště je požadavek na vyplnění identifikace nádob, do kterých účastnící systému daného stanoviště odkládají svůj odpad - které nádoby jsou tím myšleny? Je to číslo kontejneru, kam je ukládán směsný odpad nebo jsou tím myšleny pytle s již vytříděným odpadem určené ke svozu v systému MESOH?
Nádoby na směsný komunální odpad (SKO) by měly být na stanovišti vyplněny automaticky - vy byste měli pouze při odsouhlasení inventury zkontrolovat, zda jsou zde načteny ty správné nádoby (kód na nádobě). V případě tříděného odpadu záleží, zda se rozhodnete, že budete třídit do nádob (zvonů), nebo prostřednictvím pytlů. V případě, že budete třídit do zvonových nádob, je třeba si v nejbližším okolí vyhlédnout nádobu na papír a plast, kam budete tyto odpady nosit. Číslo tohoto kontejneru je třeba uvést do inventury stanoviště (je možno elektronicky či ve formě listinného dotazníku). Na tyto kontejnery se Vám pak načítá odpad zde vložený. Nevýhodou kontejnerového třídění je, že není adresné, tj. že se odpad, který je zde vložený, rozpočítává stejným dílem mezi všechny osoby, který se na daný kontejner přihlásí. V případě, že se rozhodnete třídit do pytlů, pak do dotazníku nepíšete žádnou nádobu. Pytel, který označíte svým čárovým kódem (způsob označení je uveden v informacích, které byly distribuovány v obálce do schránek) vyhodíte  na odvoz ke kontejneru se SKO. Svoz tříděného odpadu viz odpověď výše.  
 
Je podmínkou pro odvoz v systému MESOH odevzdaný dotazník na MÚ nebo tím, že mám k dispozici čárkové kódy, můžu využít svozu odpadu?
Můžete využít svozu odpadu. Bylo by však vhodné, abyste se přihlásil na svůj odpadový účet a zkontroloval si údaje zde uvedené, vyplnil odpadový dotazník a potvrdil inventuru stanoviště.
 
Jak se mohu ujistit, že byly odvezeny a načteny moje pytle?
Kontrolu svozu a tedy načtení pytle či odpadu do systému můžete provést na svém odpadovém účtu po zadání přihlašovacích údajů, které jsou uvedeny na pravém okraji listu s kódy ve vrchní liště, části „Hodnocení stanoviště“. Zde jsou uvedeny Vaše svozy.
 
Pokud se z domácnosti někdo odstěhuje (zemře) musí se odhlásit a dokdy?
Systém automaticky nezaznamenává změny pobytu, proto je vhodné tyto změny nahlásit v co možná nejkratším termínu. Stejné je to také u přestěhování v rámci obce a s tímto související přehlášení kontejnerů a popelnic.
 
Co případy, kdy se narodí dítě nebo přistěhuje nový poplatník?
V případě přistěhování či narození dítěte je opět vhodné tuto změnu nahlásit. Tato data nejsou automaticky načítána z evidence obyvatel. Tato změna bývá zaevidována v souvislosti povinností platby poplatku za odpad, tento údaj však není automatický.
 
Chtěl bych se zapojit do systému, mám v Chropyni trvalý pobyt, ale bydlí se mnou přítelkyně, která má trvalý pobyt jinde?
Do systému je možno přihlásit Vás i přítelkyni. Vás s nárokem na úlevu z poplatku, ale přítelkyni pouze jako člena domácnosti produkující odpad bez nároku na úlevu z poplatku, neboť tento platí jinde (jiné obci).
 
Dostali jsme do rodiny archy s čárovými kódy na různá jména, mohu je všechny použít?
V případě odlišných příjmení v rodině nedokáže systém, a to zejména v bytových domech rozlišit jednotlivé domácnosti (stanoviště). Toto je třeba ručně upravit. V tomto případě máte dvě možnosti. Vystupovat jako více stanovišť, nebo požádat pověřené pracovnice, viz odpověď výše, aby stanoviště bylo upraveno dle skutečností, případně dle Vašich požadavků. Po úpravě stanoviště Vám budou vytištěny nové kódy.