Odbor výstavby a životního prostředí

Celé jméno Pozice Telefon Email
Ing. Pospíšil Jiří Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 573500744
724184625
Kovaříková Jana Referent odboru výstavby 573500751
Svozilová Ivana Referent odboru výstavby 573500740
Jablunka František Investice 573500752
720022699
Bc. Škarbová Silvie Referent životního prostředí 573500743
722170348
Ing. Navrátil Vladimír Vedoucí stavebního úřadu 573500753
702183329

Tomuto odboru je svěřena poměrně pestrá škála činností, které jak již ostatně plyne z názvu, souvisejí se stavebnictvím a ochranou životního prostředí. Z vykonávaných činností spadá většina do přenesené působnosti(státní správa), část pak spadá do působnosti samostatné(samospráva).  Nejrozsáhlejší vykonávanou činností OVaŽP je státní správa na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.  Příslušnost k vedení územních a stavebně správních řízení je stanovena ust. § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhl. č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se upravují ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, jsou základními právními normami, podle kterých stavební úřad postupuje při své stavebně správní činnosti. Podle těchto předpisů stavební úřad zabezpečuje pro katastrální území města Chropyně včetně části Plešovec a obcí Záříčí, Kyselovice a Žalkovice tyto úkony:

- poskytování územně plánovací informace ke stavebním záměrům

- vedení územního řízení a vydání územního rozhodnutí , vydání územního souhlasu pro    

  stavby a umístění stavby formou veřejnoprávní smlouvy

- příjem ohlášení staveb a jejich změn

- vedení stavebního řízení a vydání stavebního povolení

- příjem oznámení o dokončení stavby a vydávání kolaudačního souhlasu a souhlasu s užíváním

- vydávání souhlasu nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby

- příjem ohlášení o odstranění stavby nebo vedení řízení a vydání rozhodnutí o povolení nebo nařízení odstranění stavby

- vedení řízení a vydání rozhodnutí o nařízení nezbytných úprav, udržovacích prací, vyklizení stavby

- vykonávání státního dozoru

- vedení řízení o sankcích za porušení stavební kázně fyzickými či právnickými osobami.

Agendu popsaného rozsahu zajišťují na OVaŽP  Ing. Pospíšil Jiří,  Svozilová Ivana a Kovaříková Jana. K tomu lze jen dodat, že jakoukoliv stavební aktivitu, ať již se jedná o novostavbu či změnu stavby  existující je nutno na stavebním úřadě předem projednat a určit ve smyslu stavebního zákona další postup.

Z pohledu výkonu státní správy je na OVaŽP dále soustředěna agenda ochrany životního prostředí, konkrétně zde sídlí orgán ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny a odpadového hospodářství. Kompetence, svěřené  zákony v této oblasti obci jsou vykonávány  Silvií Škarbovou. Jedná se  o vydávání  stanovisek ke zřizování malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ukládání poplatků za znečišťování ovzduší, vydávání rozhodnutí o odvodech za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vymezování  památných stromů a významných krajinných prvků, povolování ke kácení dřevin a v odpadovém hospodářství tvorba a úpravy tzv. systémové obecně závazné vyhlášky o poplatcích, uzavírání smluv o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu s podnikateli a vedení evidence odpadů. Ve smyslu zákona o rybářství jsou vydávány rybářské lístky.

Na odboru je zabezpečována také působnost silničního správního úřadu pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace. Činnosti spojené se zákonem o pozemních komunikacích zabezpečuje  Ing. Pospíšil Jiří stejně jako přidělování čísel popisných k novostavbám podle zákona o obcích.

Významnou složkou činnosti v oblasti samosprávné je příprava a realizace městských investic. Tuto oblast zabezpečuje František Jablunka, který pro investice zajišťuje vše od jejich prvopočátku, tj. od zpracování projektové dokumentace a podkladů pro získání dotace přes výběr dodavatele, technický dozor investora při provádění stavby, závěrečné vyhodnocení akce až po případné reklamační řízení. Na těchto aktivitách jsou určitou mírou zapojeni také paní Bc. Škarbová a Ing. Pospíšil.

V oblasti samosprávné pak pracovníci odboru zabezpečují plnění úkolů, ukládaných orgány města, tedy radou a zastupitelstvem města.

Všichni pracovníci odboru jsou připraveni být nápomocni při řešení technických či právních problémů občanů, spojených s nemovitostmi či životním prostředím. 

Formuláře pro odbor výstavby a životního prostředí ke stažení

Koncepce vlivů územního plánu na životní prostředí

Aktualizace záplavového území Mošťěnky