Odbor vnitřních věcí

Celé jméno Pozice Telefon Email
Bc. et Bc. Buksa Tomáš Informatik 573500748
725900375
Kunčarová Dana Matrika a evidence obyvatel 573500741
604380009
Ing. Jedličková Dana Vedoucí odboru vnitřních věcí 573500746
737628113
Mgr. Zlámalová Ivana Sociální pracovník 573500737
720022911
Bc. Míšová Kateřina Sekretariát 573500730
Bc. Burešová Hana Podatelna 573500749

Mezi hlavní úkoly odboru patří mimo jiné:

 • komplexní zabezpečení jednání rady města a zasedání zastupitelstva města spočívající především v kompletaci a rozesílání písemných podkladů, pořizování zápisů z těchto jednání, jejich distribuce a archivace,
 • zabezpečení vedení spisové služby úřadu v souladu se spisovým řádem (tedy příjem, evidence, vypravování a zabezpečení doručování písemností úřadu),
 • zabezpečení informační služby úřadu, zveřejňování písemností na úřední desce úřadu, provoz městského rozhlasu, provoz a aktualizace webových stránek, příprava, zpracování, tisk a distribuce Zpravodaje města Chropyně, zajištění publicity a propagace města Chropyně
 • vedení evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení města Chropyně, vnitřních směrnic a předpisů úřadu, evidence Věstníku právních předpisů Zlínského kraje, nařízení města Kroměříže závazných pro město Chropyně, vedení evidence nálezů, provádí vydávání nalezených věcí jejich majitelům, vedení agendy petic a stížností,
 • zajištění úkolů na úseku evidence obyvatel a úkolů svěřených příslušnými právními předpisy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • komplexní vedení matriční agendy ve stanoveném matričním obvodu, včetně zajištění slavnostních obřadů (vítání občánků, svatby, výročí),
 • komplexní příprava a zabezpečení voleb a referenda, vedení stálých seznamů voličů a plnění úkolů spojených se sčítáním lidu,
 • provádění vidimace a legalizace,
 • vedení kroniky města, odpovědnost za jejich uložení a archivaci, metodické vedení organizační složky Městská knihovna Chropyně,
 • vedení evidence uzavřených smluv v působnosti odboru, evidenci razítek, zajištění užívání státních a obecních symbolů městem a úřadem v souladu s platnými právními předpisy,
 • sestavení ročního rozpočtu dle dispozic finančního odboru a v rámci řídící kontroly provádění průběžné kontroly čerpání rozpočtu,
 • komplexní rozvoj počítačové sítě úřadu, nákup hardware a software, péče o kancelářskou a xerografickou techniku, péče o telekomunikační spojení a zabezpečovací systém budovy úřadu, zajištění materiálního vybavení jednotlivých pracovišť úřadu,
 • zajištění provádění preventivních požárních kontrol, organizace školení o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení řidičů referentských vozidel zaměstnanců úřadu a organizačních složek vč. vedení agendy o těchto školeních a aktualizace předpisů souvisejících s těmito oblastmi,
 • odbor spolupracuje s Kontrolním výborem Zastupitelstva města Chropyně, Komisí Rady města Chropyně Sbor pro občanské záležitosti a Letopiseckou komisí Rady města Chropyně,
 • vede evidence žádostí o nájmy bytů v domech s pečovatelskou službou a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,
 • provádí sociální šetření pro oblast sociálních služeb a přidělování nájemních bytů v Domech s pečovatelskou službou ve městě Chropyni,
 • poskytuje formou základního poradenství osobám informace přispívající k řešení jejich  nepříznivé sociální situace,
 • spolupracuje s jinými subjekty činnými v oblasti sociálních služeb,
 • vykonává soudem ustanovenou funkci opatrovníka podle občanského zákoníku ve znění  pozdějších předpisů,
 • účastní se  procesu komunitního plánování na Kroměřížsku,
 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů města:
         a) příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže
         b)příspěvky neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti
 • organizuje kulturní, společenské a zájmové akce pro občany města – Veřejné setkání s občany, Den zdraví, setkání obyvatel DPS apod. 

 

 • V oblasti pomoci v hmotné nouzi je povinností  odboru plnit některé úkoly vyplývající ze zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů:

a) chránit práva a zájmy osob v hmotné nouzi, přitom respektovat jejich důstojnost, soukromí   a důvěrnost sdělení a zachovávat mlčenlivost,
b) informovat každou osobu o možných postupech při řešení hmotné nouze a zapojovat ji do řešení její situace a vést k vlastní odpovědnosti,
c) respektovat jedinečnost každé osoby bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, ekonomickou situaci, věk zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení, a to bez ohledu na skutečnost, jak se tato osoba podílí na životě společnosti,
d) vyhledávat aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné  nouze nacházejí,
e) spolupracovat s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi nachází,
f) shromažďovat a analyzovat údaje o osobách  v hmotné nouzi, potřebné pro posouzení jejich situace,
g) dohodnout ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi postup řešení jejich situace hmotné nouze,
h) používat při řešení situace hmotné nouze osoby metody a postupy, které jsou vhodné pro tyto osoby,
ch)vést nezbytnou dokumentaci o metodách a postupech řešení situace hmotné nouze osob včetně zhodnocení spolupráce s osobami v hmotné nouzi,
i) spolupracovat s dalšími zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi a umožňovat kontrolu použitých metod a postupů,
j) spolupracovat při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi pomáhají,
k) spolupracovat s příslušnou pobočkou Úřadu práce,
l) v souvislosti s výkonem činností sociální práce vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

Další povinnosti:
a) sociální pracovník provádí odborné sociální práce včetně zajišťování standardní dokumentace:
- vykonává sociální šetření,
- zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních
   poskytujících služby sociální péče,
- sociálně právní poradenství,
- analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti,
- depistážní činnost,
- zjišťuje potřeby obyvatel obce a koordinuje poskytování sociálních služeb,
b) podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti pověřeného obecního úřadu,
c) spolupracuje s úřadem práce, správami sociálního zabezpečení, policií  
     a dalšími orgány a organizacemi v oblasti své působnosti.

Mimo základní právní předpisy uvedené v  povinně zveřejňovaných informacích, postupuje odbor při své činnosti zejména podle těchto právních předpisů:

 • zákon č. 301/2001 Sb., o matrikách, jménu a příjmení,
 • vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách,
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech,
 • zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině,
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
 • vyhláška MV č. 36/2006 Sb., o ověřování,
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských zákonech,
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví,
 • vyhláška MV č. 645/2004 Sb., kterou se provádí zákon o archivnictví,
 • zákony o volbách – 62/2003 Sb. (Evropský parlament), 130/2000 Sb. (zastupitelstva krajů), 491/2001 Sb. (zastupitelstva obcí), 247/1995 Sb. (Parlament ČR),
 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Formuláře pro odbor vnitřních věcí ke stažení.