Finanční odbor

Celé jméno Pozice Telefon Email
Ing. Macháčková Lenka Vedoucí finančního odboru 573500733
724184628
Večeřová Hana Mzdy, majetkoprávní záležitosti 573500736
Valášková Renáta Místní poplatek za "komunální odpad" 573500738
Jurčíková Renata Pokladna, místní poplatky ze psů, veřejného prostranství, vstupného a pronájmy 573500734
Ing. Kovaříková Lucie Účetní 573500750

Pokladna (pokladní hodiny)

Pondělí: 07:30 – 11:15 a 12:15 – 16:45

Úterý:   07:30 – 11:15

Středa: 07:30 – 11:15 a 12:15 – 16:45

Čtvrtek:   07:30 – 11:15

Pátek:  07:30 – 11:15

příjem hotovosti (na základě podkladu)  a výdej hotovosti (výdej na základě předložení dokladu totožnosti)

Místní poplatky

  • ze psů
  • za užívání veřejného prostranství včetně poplatku za vyhrazené parkovací místo
  • ze vstupného
  • za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Postup při nezaplacení místních poplatků

Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost v termínu určeném příslušnou OZV, pak správce poplatku vyměří nedoplatek platebním výměrem s možností navýšení až na trojnásobek. Pokud dlužník neuhradí vyměřenou částku do 15 dní od nabytí právní moci platebního výměru, pak je bez dalšího přistoupeno k provedení daňové exekuce. Nejčastěji jsou prováděny srážky ze mzdy, z důchodu, z bankovního účtu, z rodičovského příspěvku a jiných příjmů. Za provedení exekuce zaplatí dlužník 2 % z částky vymáhaného nedoplatku nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč  (postup dle zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád ve znění pozdějších předpisů a OSŘ)

Pronájmy

  • zahrádky a jiné pozemky ve vlastnictví města
  • sloupy veřejného osvětlení

Postup – podání žádosti o pronájem,  zveřejnění záměru pronájmu, projednání v RM, uzavření smlouvy o pronájmu

Evidence a dohled nad veřejnými sbírkami

  • oznámení o konání sbírky
  • pečetění pokladničky
  • zápis
  • vyúčtování ukončených sbírek

Postup – osoba odpovědná za konání sbírky podá oznámení o konání sbírky na podatelnu Městského úřadu  a domluví si se zástupcem FO MěÚ termín zapečetění kasičky. O tomto úkonu se vyhotoví zápis. Po ukončení sbírky se za přítomnosti zástupce FO MěÚ kasička odpečetí, zapíše se do zápisu vybraná částka, vyhotoví se výčetka a dokončí  zápis. Po odeslání peněz na bankovní účet, přinese odpovědná osoba kopii dokladu o odeslání na MěÚ. Originál zápisu a doklad o zaslání peněz se zašle příslušné nadaci pořádající sbírku.