Územní plán Chropyně úplné znění po vydání změny č.1

OOP_Územní plán Chropyně

Příloha č.1 I Textová část

Příloha č.2 I_1 Výkres základního členění území

Příloha č.2 I_2 Hlavní výkres

Příloha č.2 I_3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Příloha č.3 II Odůvodnění řešení

Příloha č.4 II_1 Koordinační výkres

Příloha č.4 II_2 Koordinační výkres 2000

Příloha č.4 II_3 Výkres širších vztahů

Příloha č.4 II_4 Výkres záboru ZPF a PUPFL

Územní plán Chropyně navrhované změny č.2

Návrh zadání změny č.2 ÚP Chropyně

Územní plán Chropyně navrhované změny č.3
 

Návrh opatření obecné povahy Změna č.3 ÚP Chropyně

Příloha č.1 P1 Textová část změny č.3 ÚP Chropyně

Příloha č.2 P2 1 Výkres základního členění území změna č.3

Příloha č.2 P2 2 Hlavní výkres změna č.3

Příloha č.2 P2_3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací změna č.3

Příloha č.3 P3 1 Odůvodnění změny č.3 ÚP Chropyně

Příloha č.4 P4 1 Koordinační výkres změna č.3

Příloha č.4 P4 3 Výkres širších vztahů

Příloha č.4 P4 4 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL změna č.3

Příloha č.5 P3 2 Srovnávací znění textové části změny č.3

Příloha č.6 P4 2 1_Výkres základního členění předpokládané znění po změně č.3

Příloha č.6 P4 2 2 Hlavní výkres předpokládané znění po změně č.3

Příloha č.6 P4 2 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asancí předpokládané znění po změně č.3

Vyhodnocení vlivů koncepce Změna č.3 ÚP Chropyně