Program rozvoje města

 

CHROPYNĚ - NAŠE KLIDNÉ MÍSTO K ŽIVOTU

„Chropyně je pohodovým maloměstem. Je místem ke spokojenému životu pro všechny věkové kategorie obyvatel. Je udržovaným městem s pěkným prostředím, kde se cítíme dobře a v bezpečí. Je atraktivní pro návštěvníky a turisty.“ Tak zní hlavní vize Programu rozvoje města Chropyně a je obrazem toho, jak chceme, aby bylo město Chropyně charakterizováno na konci řešeného období, tj. v roce 2023. Vize je definována na základě výsledků a závěrů analytické části, zejména provedeného dotazníkového šetření a SWOT analýzy.

 
K naplnění vize bude dosaženo prostřednictvím tří dlouhodobých strategických cílů. Těmi jsou:

  • Pohodové maloměsto
  • Město pro všechny
  • Turisté vítáni

Strategický cíl „Pohodové maloměsto“ v sobě zahrnuje zejména udržitelnost a rozvoj občanské vybavenosti (doplňování a obnova městského mobiliáře, zlepšení stavu autobusových zastávek aj.), zachování nízké kriminality a zvyšování bezpečnosti občanů (zřízení kamerového systému, rekonstrukce veřejného osvětlení, spolupráce s policií, zpomalení dopravy, obnova hasičského vybavení, řešení parkovacích ploch), udržení i vylepšení technické infrastruktury (rekonstrukce a opravy místních komunikací, rekonstrukce cesty kolem zámeckého rybníka, vybudování odpočinkového parku u hřbitova, rekonstrukce staré Chropyně vč. náměstí, péče o zeleň, regenerace sídliště a parku v ulici Masarykova aj.), ochranu životního prostředí (protipovodňová opatření, nakládání s odpady, zamezení těžbě štěrkopísku), rozvoj školství (rekonstrukce školních dvorů a budov, modernizace odborných učeben, zřízení logopedické třídy v mateřské škole, rehabilitační zařízení pro děti, modernizace vybavení školní kuchyně) a další.
Strategický cíl „Město pro všechny“ zahrnuje zejména podpora dostatečných volnočasových aktivit, a to jak organizovaných (podpora zájmových a sportovních organizací, rekonstrukce střediska volnočasových aktivit, rekonstrukce sokolovny aj.), tak neorganizovaných (obnova a budování dětských hřišť a seniorparků, zachování výborné úrovně koupaliště, podpora nových sportovních aktivit aj.), ale také kulturních (např. pořádání tradičních kulturních akcí a jejich jednotná příprava). Dále sem patří rozvoj sítě služeb (vytvoření zón pro výstavbu individuálního bydlení, rozšíření sociálního bydlení, rozšíření rozsahu pečovatelské služby, obnova dvora DPS, podpora dobrovolnické činnosti pro seniory, vzdělávání pro všechny, zastavování všech autobusů na zastávkách Na kovárně a v ulici J. Fučíka), podpora podnikání spoluprací s firmami ve výrobním areálu i místními podnikateli, zajištění efektivního chodu města (vytváření strategických dokumentů často potřebných při čerpání dotací, efektivní čerpání dotací, péče o budovy v majetku města, spolupráce s jinými městy a obcemi, zlepšování komunikace s občany, zajištění kvalifikovaných úředníků atd.).
Poslední strategický cíl „Turisté vítáni“ pak obsahuje zejména návrhy na rozvoj cestovního ruchu (hlavně budování cyklostezek, ať už do okolních města a obcí nebo uvnitř města), vytvoření zázemí pro turisty (cyklokemp, úschovna a půjčovna kol, veřejné WC, infocentrum, turistická mapa, odpočivadla, piknikoviště), ale také budování a udržování tradic (propagace krále Ječmínka) či hledání nových možností turistického ruchu (lokální prohlídkové okruhy, zatraktivnění nabídky zámku aj.).

Je zřejmé, že všechny aktivity nebudeme moci realizovat (finanční náročnost je odhadnuta na 464 mil. Kč), nicméně problémy a potřeby jsou podchyceny a budeme s nimi v budoucnu pracovat. Program rozvoje města je živý dokument, který budeme aktualizovat a rozdělovat do akčních dvouletých plánů, podle aktuálních potřeb a možností financování.


Jiří Rosecký, místostarosta města


Program rozvoje města Chropyně ke stažení (3,1 MB)