Formuláře, žádosti

Tajemník
Příhláška do výběrového řízení XLSX PDF
Odbor vnitřních věcí
Vzor kandidátní listiny DOCX
Vzor petice nezávislý kandidát DOCX
Vzor petice sdružení nezávislých kandidátů DOCX
Vzor prohlášení kandidáta DOCX
Žádost z titulu PROGRAM S I - Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti PDF
Žádost z titulu PROGRAM S II - Podpora výkonnostního a vrcholového sportu PDF
Žádost z titulu PROGRAM S III - Pořádání významných sportovních akcí PDF
Žádost z titulu PROGRAM S IV - Podpora provozování sportovních zařízení PDF
Výkaz hospodaření - Podpora provozování sportovních zařízení XLS
Členská základna XLS
Žádost z titulu PROGRAM Z I - Podpora zájmové a volnočasové činnosti PDF
Žádost z titulu PROGRAM Z II - Podpora reprezentace města PDF
Žádost z titulu PROGRAM Z III - Podpora významných akcí PDF
Žádost z titulu PROGRAM Z IV - Podpora provozování volnočasových zařízení PDF
Vyúčtování poskytnuté dotace na sportovní činnost z rozpočtu města Chropyně PDF
Vyúčtování poskytnuté dotace na volnočasovou zájmovou činnost z rozpočtu města Chropyně PDF
Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu města Chropyně PDF
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím PDF
Objednávka komerční inzerce ve Zpravodaji města Chropyně                            PDF
Žádost o individuální dotaci z jiných oblastí např. sociální, zdravotní apod PDF
Odbor výstavby a životního prostředí - oddělení stavebního úřadu
Nové formuláře pro rok 2018
ohlášení stavby DOCX
oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem DOCX
žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu DOCX
oznámení záměru DOCX
společné oznámení záměru DOCX
žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení DOCX
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby DOCX
ohlášení odstranění DOCX
žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území DOCX
žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území DOCX
žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků DOCX
žádost o vydání kolaudačního souhlasu DOCX
žádost o stavební povolení DOCX
oznámení změny v užívání stavby DOCX
žádost o udělení výjimky z obecných požadavků na výstavbu DOCX
žádost o povolení předčasného užívání stavby DOCX
žádost o ověření dokumentace skutečného provedení stavby DOCX
žádost o přidělení č.p/č.ev. PDF
ohlášení dokončení stavby PDF
čestné prohlášení stavebníka PDF
Starší formuláře
ohlášení stavby DOC PDF
oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem DOC PDF
žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu DOC PDF
oznámení o užívání stavby DOC PDF
žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení DOC PDF
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby DOC PDF
ohlášení odstranění DOC PDF
žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území DOC PDF
žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území DOC PDF
žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků DOC PDF
žádost o vydání kolaudačního souhlasu DOC PDF
žádost o stavební povolení DOC PDF
oznámení změny v užívání stavby DOC PDF
žádost o územní souhlas DOC PDF
žádost o povolení předčasného užívání stavby DOC PDF
žádost o ověření dokumentace skutečného provedení stavby DOC PDF
Odbor výstavby a životního prostředí - oddělení životního prostředí
žádost o povolení ke kácení stromů DOC PDF
žádost o povolení konání svodu zvířat DOC PDF
žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) DOC PDF
rybářský lístek   PDF
Oznámení údajů pro stanovení ročního poplatku za čerpací stanici a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzínem DOC PDF
Oznámení údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší DOC PDF
Odbor výstavby a životního prostředí - oddělení dopravy
žádost o vyhrazení parkovacího místa                                                 DOC PDF
Odbor sociálních věcí
žádost o přidělení bytu zvláštního určení DOC PDF
příloha č. 1 žádosti o přidělení bytu zvláštního určení DOCX PDF
příloha č. 2 žádosti o přidělení bytu zvláštního určení DOCX PDF
příloha č. 3 žádosti o přidělení bytu zvláštního určení DOCX PDF
příloha č. 4 žádosti o přidělení bytu zvláštního určení DOCX PDF
příloha č. 5 žádosti o přidělení bytu zvláštního určení DOCX PDF
žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění DOC PDF
žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění včetně vyjádření lékaře DOC PDF
tiskopis jednání s žadatelem DOCX PDF
žádost o pečovatelskou službu DOCX PDF
Finanční odbor
žádost o vrácení přeplatku                                                                           DOC
žádost o osvobození od placení místního poplatku DOC
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství-reklamní zařízení DOC
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů DOC
Ohlášení - zrušení místního poplatku ze psů DOC
ohlášení - chalupy DOC
ohlášení DOC
změny v ohlášení DOC
čestné prohlášení - pobyt v zahraničí DOC
čestné prohlášení - pobyt v zahraničí - osoba blízká DOC
ohlášení - nezletilec DOC
Žádost o povolení užívání záboru veřejného prostranství za účelem umístění …… DOC
Přihlášení k poplatku ze vstupného DOC
Poplatek za vyhrazení parkovacího místa DOC