Požár firmy REMIVA, s. r. o.

V pátek 8. dubna 2011 v 01:30 byli informováni hasiči o rozsáhlém požáru střechy průmyslového objektu v Chropyni. Na místo okamžitě vyjelo téměř 40 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů ze Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje. Na místo požáru postupně vyjel také výjezd Generálního ředitelství HZS ČR Praha, specialisté hasičských laboratoří z Frenštátu pod Radhoštěm, zástupci učiliště hasičů z Brna, psychologové hasičů i PIT tým,  a celá řada dalších odborníků z různých oblastí – hygiena, životní prostředí, vodárny, energetika.

Požár vznikl v hlavní čtyřpodlažní budově a následně se silným větrem rozšířil do okolních a napojených budov. Celkově dosáhla požárem zasažená délka obvodových stěn úctyhodných více než 250 metrů.

Byl vyhlášen nejvyšší, tedy zvláštní stupeň požárního poplachu, a na místo se sjelo asi 130 hasičů. Ti byli postupně zapojeni do enormních hasebních prací, které si vyžádaly podporu asi šedesáti vyslaných vozů. Převažovaly cisterny, ale zasahovaly také automobilové žebříky, automobilové plošiny, speciální protichemická auta i celé kontejnery, technické vozy a další speciály. Na místě byl zřízen krizový štáb města, ve kterém zasedala řada zástupců okolních obcí i Zlínské kraje.

„Hasiči se od počátku potýkali s velmi silným požárem, kdy výšlehy plamenů a výbuchy horkých plynů dosahovaly výšky dvaceti metrů nad střechy budov. Požár se postupně rozšířil na soustavu budov od jednopodlažních až do šestipodlažních. V budovách bylo uskladněno velké množství plastů, což komplikovalo další hasební práce. Hasičům se podařilo napojit na hydrantovou síť v areálu firem a čerpat dostatečnou zásobu vody k hašení. Požár se však brzy rozšířil i na budovu, ve které byla umístěna čerpadla hydrantové sítě, a bohužel se ji nepodařilo zachránit,“ informoval mluvčí hasičů mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček. Velitel zásahu proto nechal okamžitě zřídit kyvadlovou navážku vody ze Zámeckého rybníka.

Silný vítr unášel hustý černý kouř do široké oblasti a postupně bylo varování vyhlášeno v sedmi obcích – Chropyni, Skašticích, Hulíně, Břestě, Kyselovicích, Žalkovicích a v Bílanech. Varování mělo charakter ochrany před nadýcháním a doporučení k uzavření oken, nevětrání, k ochraně dětí, seniorů a nemocných.

Intenzita požáru se nad ránem natolik zvýšila, že došlo k postupné destrukci střech i jednotlivých podlaží zasažených budov. Došlo k narušení statiky objektů a ke zřícení části obvodových stěn. Ohnivý déšť, který zapaloval další místa v okolí, neustával a byl znovu podporován silným větrem.

S východem slunce a s oteplením se začal kouř, který se celou noc, vlivem nízkých teplot, držel při zemi, zvedat. Protože nebyly hodnoty měřených koncentrací nebezpečných látek v ovzduší v kritických hranicích, velitel zásahu pouze doporučil lidem v blízkosti požáru opuštění oblasti. Zástupci města zajistili náhradní ubytování pro občany, a to na internátě střední školy v Kroměříži. Později však velitel zásahu celou situaci přehodnotil a vzhledem ke skutečnosti, že se požár nepodaří uhasit během několik málo hodin, a k faktu, že není možné dále riskovat zdraví občanů a vystavovat je dlouhodobému dýchání malých dávek nebezpečných látek z ovzduší, evakuaci nařídil.

Úkol byl svěřen Policii ČR, ve spolupráci se zástupci města. Do pomoci s evakuovanými se zapojili také psychologové hasičů a členové PIT týmu.

Situaci zkomplikovala také informace, která přišla od zástupců čistírny odpadních vod. Ta již nestačila filtrovat a odbourávat velké množství pěnidel a smáčidel (na požářiště dorazila nákladní vozidla s 26 tunami pěnidla), která se splachem dostávala do kanalizační sítě. Aby se zabránilo možné ekologické havárii a znečištění vodních toků (Malá Bečva, Moštěnka, Morava) bylo používání chemických prostředků při hašení omezeno. Hašení nadále nebylo tak účinné a bylo jisté, že dojde k prodloužení doby hašení.

Velkou pomoc při hašení přinesl i vrtulník zn. Bell s hasicím bambi vakem, který poskytla Policie ČR. Ten v cca 3 minutových intervalech shazoval na hořící objekty asi 900 litrů vody. „K tomuto účelu bylo zřízeno čerpací místo, na kterém bylo několik jednotek hasičů. Ty plnily bambi vak sérií proudů vody a vrtulník se tak prakticky nezastavil v nalétávání nad místo požáru,“ popsal tento způsob zásahu Mitáček.

Během pátečního podvečera ohlásil velitel zásahu lokalizaci požáru. Přesto bylo jasné, že zásah bude velmi dlouhý. Jelikož nebyl možný efektivní průnik hasičů k jednotlivým ohniskům, museli hasiči ochlazovat okolní místa a zabraňovat tak případnému dalšímu rozhoření. Na požářiště byly dováženy osvětlovací agregáty, aby byl maximálně zajištěn noční zásah. Požářiště bylo rozděleno na tři bojové úseky. První byl zásobován přečerpáváním vody přímou cestou vytvořeným tandemovým vedením, druhý a třetí úsek byly i nadále zásobovány kyvadlovou navážkou vody.

V průběhu prvního dne došlo ke zranění dvou dobrovolných hasičů. Jedním byl hasič jednotky SDH Chropyně, který se zranil v oblasti kolene. Druhým zraněným byl hasič jednotky SDH Němčice, a to v oblasti oka. Obě zranění byla vyhodnocena jako středně těžká a oba hasiči byli převezeni do nemocnice k další nezbytné péči.

V sobotu v 03:00 došlo k mohutnému zřícení vnitřních částí jedné z hlavních budov a následnému enormnímu výbuchu horkých plynů. Nad torzo budovy vylétl asi dvacetimetrový výšleh plamene. Velitel zásahu okamžitě stáhl všechny zasahující hasiče v blízkosti budovy a po opadnutí síly požáru znovu zahájil frontální útok. Proudy vody zamířily do útrob zničené stavby a k odhalenému ohnisku požáru. S maximálním nasazením pak byly uchráněny především blízké zásobníky nebezpečných a chemických látek pro teplárnu. Udržení tohoto stavu i lokalizace požáru jsou pro hasiče klíčové,“ uvedl Mitáček.

Hasiči dostali požár naštěstí brzy opět pod kontrolu. Mohutný výbuch plynů uvolnil větší množství nebezpečných látek do ovzduší. Chladný vítr znovu držel zplodiny hoření u země a unášel je v nezměněném směru na evakuované obytné částí města Chropyně. Tehdy se zhodnotilo správné rozhodnutí o nařízení evakuace desítek rodin, které by byly jinak vystaveny dalšímu ohrožení ze znečištěného vzduchu.

Ráno se opakovala situace z noci: opět došlo ke zřícení částí zasažených budov a k následné expanzi horkých plynů z požáru a výronu masivního oblaku kouře. Hasiči však po krátké přestávce opět dostali požár pod kontrolu. Znovu byl povolán vrtulník Policie ČR, jehož piloti provedli za první den 137 shozů vody. Po kontrolním obletu a dokumentaci požářiště byla zvolena taktika postupu a shozů. Intenzita požáru se snížila a oslabený oblak kouře odhalil další místa zásahu. Piloti se tak mohli dostat blíže k místům hoření a přesněji zacílit dávku vody. U vrtulníku začali také používat smáčedla, která zvyšovala účinnost hašení a chlazení používané vody.

Hasiči znovu zřídili čtvrtý bojový úsek. V některých částech zasažených objektů se jim podařilo proniknout do skladových prostor, odkud byla vyvezena část naskladněného materiálu. V místech, kde byly plasty poškozeny sálavým teplem, již nebylo možné materiál zachránit.

V sobotu navštívil místo také statik. Ten prozkoumal všechny zasažené objekty a z jeho zprávy bylo jasné, že hlavní zasažená budova je určena k celkové demolici, další objekty jsou značně poškozeny a hrozí jejich další zřícení. Poškozen byl také betonový plot areálu, který na několika místech spadl, a místo bylo nebezpečné pro chodce i projíždějící vozidla.

Jelikož čistírna odpadních vod byla i nadále přetížena splachovou vodou z místa požáru, byla v areálu vybudována náhradní jímka pro přečerpávání vody z požáru a její následné použití při hašení. Večer se však situace v čističce natolik zlepšila, že jímka nemusela být použita.

I nadále probíhalo měření škodlivých látek v ovzduší. Jejich množství úměrně klesalo se snižující se intenzitou požáru. Přesto se krizový štáb dohodl na pokračování evakuace asi 400 osob.

Do sobotního večera se podařilo zcela zlikvidovat požár asi na dvou třetinách zasaženého prostoru. Samotné jádro a hlavní ohnisko požáru však zůstaly hasičům i nadále nedostupné. Do prostoru, který byl ukryt pod hromadou trosek ze zřícených budov, nebylo možné dostat vodu ani ze země, ani z výšky nebo ze vzduchu.

„Celou noc pokračovali hasiči v hašení místa požáru. Snažili se omezit počet proudů vody, ale při jakékoliv snaze o snížení hasebního účinku se požár znovu rozhořel. Nadále jsme tak museli zasahovat v plné síle a s neustávající intenzitou. Přestože se voda nemohla dostat až k samotnému ohnisku, stříkané množství vody slouží především k chlazení. V průběhu noci bylo spotřebováno cca 800 tisíc litrů vody,“ okomentoval průběh nočních hasebních prací Mitáček. Na hasičích se také začaly projevovat následky dlouhodobého zásahu: „Hasiči jsou unaveni a je znát nedostatečná regenerace organismu při opakovaných návratech na místo požáru. S nesmírným odhodláním se ale znovu zapojují do zatím nekončícího boje s požárem,“ dodal Mitáček.

V neděli ráno se na místo dostavili specialisté z útvaru v Hlučíně, který disponuje speciální těžkou technikou. Jejich úkolem bylo nejprve posoudit možnosti nasazení těžké techniky s cílem prorazit plášť sutin. Zřícené stavební konstrukce nadále působí jako neprostupný příkrov, který chrání stále hořící ohnisko požáru. Specialisté ihned po posouzení stavu vydali pokyn na výjezd kolony šesti vozů s těžkou technikou.

Po příjezdu těžké techniky obepnuli hasiči těžkými řetězy torzo jedné z poškozených budov a silná Tatra 815 strhla jednu z velkých zdí. Nižší zdi byly strhávány pomocí rypadla a suť byla postupně odstraňována pomocí těžkého kolového nakladače. Hasiči demolovaná místa neustále skrápěli vodou, a to aby sráželi plameny podporované větrem a také ke srážení uvolňovaného prachu.

Po proražení části sutin, které kryly ohniska požáru, se podařilo odhalit ohniska požáru a ta za pomoci proudů vody s pěnou postupně hasit. Měření koncentrací nebezpečných látek znovu potvrdila, že během této fáze zásahu jsou uvolňovány nebezpečné látky do ovzduší, a tak i nadále trvala nařízená evakuace osob. Příznivá zpráva přišla z čističky odpadních vod, která stále zvládala nápor splachové vody z požáru.

Na 16:30 byl naplánován frontální útok hasičů s mnoha proudy a lafetami, který měl hlavní cíl – zavalit poslední místo, které stále hořelo, vodou a pěnou. Toto místo bylo společným prostorem jak plastových odpadů, tak i strojů na jejich zpracování. Optimistické však bylo, že se jednalo o závěrečnou etapu likvidace hlavního ohniska požáru. Díky velké pomoci těžké techniky jednotky z Hlučína a inteztivnímu hašení jednotlivých skrytých ohnisek však mohlo v 17:00 dojít k ukončení nařízené evakuace.

Tímto však zásah neskončil. Nadále hasiče čekal nejtěžší úkol, a tím bylo uhašení hlavního jádra požáru, které bylo dlouho nedostupné pod troskami sutin. Těžká technika i nadále zvětšovala prostor pro noční zásah, neboť bylo nutno i nadále pokračovat v hasebních pracích a bylo třeba zabránit případnému znovurozhoření požáru a ohrožení obyvatel.

V pondělí nad ránem došlo ke změně směru větru, který vanul do centra města a na blízké sídliště. Z požářiště stoupal oblak kouře, který byl pro občany města nepříjemný svým zápachem. Značnou část kouře tvořily také vodní páry z hasební vody. Hasiči chemici tak pokračovali v měření koncentrací nebezpečných látek v ovzduší a informace předávali na krizový štáb i veliteli zásahu.

V průběhu strategické porady vedení HZS Zlínského kraje bylo potvrzeno, že prioritou hasičů je uhašení požáru. Po uhašení požáru bude místo předáno majitelům. Neakutní a úklidové práce jsou už záležitostí původce havárie. „HZS Zlínského kraje tyto následné práce neprovádí a jsou nad rámec našich zákonných povinností,“ uvedl Mitáček.

Na 14:00 svolal zástupce společnosti postižené požárem tiskovou konferenci, na které se vstřícně postavil k problematice likvidačních a úklidových prací. Postará se o následné demoliční práce a odvoz sutin. „Pro předání místa požáru majiteli stanovil velitel zásahu hasičů několik podmínek, z nichž nejdůležitější je stálá přítomnost jednotky dobrovolných hasičů. Tu si majitel nasmlouval z města Chropyně. Jednotka hasičů bude nadále na místě dohlížet na případné rozhoření skrytých ohnisek a bude asistovat během likvidačních prací,“ uvedl k záležitosti mluvčí hasičů.

Po 16:00 došlo po sérii frontálních útoků k finálnímu utlumení požáru. Hašení mělo vysoký efekt a na několika místech přestal zcela vycházet kouř. Podle velitele zásahu bylo požářiště ve stavu lokalizace, kdy nehrozilo další rozšíření požáru, ani zasažení dalších budov. Hladiny nebezpečných látek v okolí požáru byly na běžných hodnotách.

„Za čtyři dny této mimořádné události se na místě požáru vystřídali hasiči ze 67 jednotek, a to jak profesionálních, tak dobrovolných a podnikových. Jednotky byly ze Zlínského, Olomouckého, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje,“ uvedl Ivo Mitáček po ukončení hlavního hašení. „Přinejmenším z tohoto pohledu šlo vůbec o nejrozsáhlejší požár v historii našeho regionu.“

Jednotka SDH Chropyně požádala při dohašování požářiště a dohledu nad likvidačními pracemi o pomoc profesionální hasiče z Kroměříže ještě 12., 17. a 20. dubna, protože došlo k rozhoření skrytých ohnisek a místní dobrovolní hasiči je nebyli schopni svou technikou zvládnout (byla nutná např. přítomnost plošin). „Již dříve jsme avizovali, že podobné projevy skrytých ohnisek jsou u tak rozsáhlých požárů zcela běžné a mohou trvat i několik týdnů. Postupným odkrýváním vyhořívajících plastů dochází ke zpřístupnění vzdušného kyslíku a k podpoře hoření na žhnoucím materiálu. V žádném případě se nejedná o závažné nebo jinak ohrožující nebezpečí. Celková likvidace požáru je spojena s následnou demolicí budov a trosek, s odvozem sutin a až s finálním uhašením všech projevů hoření nebo žhnutí zničených plastů,“ okomentoval další zásahy Ivo Mitáček.